Könyvtárunk

Mit találhatunk a könyvtárban?

A könyvtár 250 m2 alapterületen helyezkedik el, 30000 kötettel rendelkezik. Állománya két állományegységre tagolódik a magyar és a spanyol nyelvű gyűjteményre.

Az ideális aránynak megfelelően az állomány 40°% szépirodalom, a 60% ismeretközlő irodalom. A magyar nyelvű segédkönyvtár 2500 kötetet tartalmaz és kiegészül az iskolában mindezidáig használt tankönyvek módszertani különgyűjteményével, s ezzel együtt 3000 kötetet számlál.

A spanyol nyelvi állományrész nagysága 5000 kötetre tehető. A spanyol nyelvű dokumentumok zömét a spanyol tankönyvek és munkafüzetek teszik ki. Az állomány feltártsága cédulakatalógusok és elektronikus katalógus révén 80 százalékra tehető. Tartalmi eloszlásban az iskola arculatából fakadóan elsősorban a nyelv-és irodalomtudományi munkák dominálnak.

A könyvtár elektronikus adatbázisában a könyvtári dokumentumok 80 %-a megtalálható, Szirén könyvtári szoftvert használ az iskola. A retrospektív konverzió folyamatos. A kölcsönzés elektronikus úton történik 2012 óta.

Mi történik a könyvtárban?

A könyvtár támogatást nyújt a könyvtári alapú szakórák megtartásában, a forrásalapú oktatásban. Az olvasóvá nevelés helyi hagyományait ápolja. Aktívan részt vállal hazai és nemzetközi pályázatok szervezésében, lebonyolításában. A tanulók nagy többsége rendszeresen látogatja a könyvtárat.

Az iskola valamennyi polgárának közösségi tere, meghatározó szerepet vállal az irodalom népszerűsítésében és az olvasáskultúra fejlesztésében.

Az olvasóvá nevelés érdekében szervezett könyvtári foglalkozások során a diákok és tanárok kötetlenebb, a tanulási helyzeten túlmutató együttlétére adódik lehetőség, informális tanulási helyzet jön létre, melynek fejlesztő hatása meghaladja a formális tanulási szituációkban elérhetőt.

Tanórán kívüli foglalkozások

A könyvtár a tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények szervezésével lehetőséget teremt a diákok számára, hogy a hasonló érdeklődésű, más osztályközösségbe tartozó társaikkal kapcsolatba lépjenek. A felolvasó délutánok keretében tanárok és diákok kötetlen együttlétére nyílik lehetőség, s ez a kör az irodalom tananyagon kívül eső rész és határterületeinek megismerésére nyújt lehetőséget. Tematikájában követi a jeles évfordulókat, emlékéveket. Alkalmat ad a társművészetek alkotásainak bemutatására is.

Könyvtár és művészet

Az iskolai könyvtárban „Műköröm” elnevezésű szakkör is működött, melynek fő célja a vizuális művészetek iránt érdeklődő diákok támogatása volt. A foglalkozásokon művészettörténeti korszakok önálló kutatómunkán alapuló és kis csoportos megismerése állt a központban, de műelemzésre és rajzi problémák megoldására épülő fejlesztés folyt, melyen a diákokon kívül a művészet iránt érdeklődő pedagógusok is részt vettek.

2009 óta, rendszeresen indítunk csoportokat a Szépművészeti Múzeum Antik osztályának levelező pályázatán, ahol művészettörténeti feladatokat kell megoldaniuk és egy képzőművészeti alkotást is el kell készíteniük a pályázóknak. A gazdagító feladatok közös megoldásának és az alkotómunkának kiemelt tehetségfejlesztő hatása van a résztvevőkre. A 150 csapatból rendszerint az első 10 között végeznek a diákjaink.

2015-ben két csoport is dobogós helyezést ért el, így munkáikat a Magyar Nemzeti Galériában is bemutatták.

Mit nyújt a könyvtár?

A Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium innovatív nevelőtestülete, az újra nyitott, alkotó tagjai számára az iskola könyvtára támogató közegként, információs bázisként és módszertani segítőként működik.

Az intézmény pedagógusaival együttműködve a könyvtár, a forrásalapú tanulási technikák elsajátításának műhelye, mely teret biztosít a könyvtári tanórákhoz, foglalkozásokhoz és az egyéni-és csoportos tanuláshoz. Fejleszti valamennyi felhasználó információs műveltségét, segíti a tanulás tanítását és a problémamegoldó, valamint a kritikai gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás kompetenciáját erősíti. Támogatja a pedagógiai innovációt, új munkaformákhoz és módszerekhez nyújt segítséget, módszertani szakirodalmat és az alkalmazható információforrások széles tárát biztosítja. Segíti a tanulók esélyegyenlőségét, biztosítva a szükséges taneszközöket, tanulási környezetet és módszertani támogatást.

book, dog, fairy tales

Az információs társadalomban a könyvtári rendszer, s azon belül az iskolai könyvtár az információszerzés bázisa, értő használatára az élet minden területén szükség van. A korunkban elengedhetetlen információs műveltség kialakításában az iskolán belül a könyvtár is segíti a diákokat abban, hogy megtanulják az önálló információkeresést és az információ etikus, alkotó felhasználásának technikáját. Azt szeretnénk elérni, hogy a diákok kritikusan gondolkodó a munkájukra igényes információalkotó, sikeres felnőttekké váljanak.